Naše Zlatíčka

Vítejte na stránkách Zlatíčka

Mateřská a rodičovská dovolená

Nový příspěvek

Dávky sociální podpory v roce 2009


 
 
Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled:

Pokud nenajdete řešení právě pro tu svou situaci, ptejte se na adrese redakce, naši odborníci vám rádi poradí.PORODNÉ

Jednorázová dávka, která činí 13000 Kč na každé narozené dítě.

Nárok na tuto dávku má žena, která porodila dítě. Otec dítěte má nárok na porodné pouze v případě, že žena, která dítě porodila, zemřela.
Dále má nárok na porodné osoba, které bylo svěřeno dítě do jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.


RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Je vyplácen ve třech výměrách, a to:

ZVÝŠENÁ VÝMĚRA - 11400 Kč měsíčně - 2 roky

Podmínka pro tuto volbu čerpání RP je denní výše PPM nad 380 Kč. Volbu této varianty čerpání musí rodič podat příslušné SSP nejdéle do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dosáhlo 22 (u vícerčat 31) týdnů věku (př. dítě dovrší 22 týdnů 14. 3. 2009, žádost o dvouletou variantu čerpání RP je nutno podat do 31. 5. 2009)

KLASICKÁ VÝMĚRA - 7600 Kč měsíčně - 3 roky
Podmínkou pro tuto volbu čerpání RP je nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo nemocenských dávek v souvislosti s porodem (ND) bez ohledu na denní výši. Žádost o tuto volbu rodič podat nejdéle do 21. měsíce věku dítěte.

POMALÁ VÝMĚRA - 7600 Kč měsíčně do 21 měsíců dítěte a dále pak 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte
Tuto výměru RP čerpají rodiče bez nároku na PPM nebo ND, tj. uchazečky o zaměstnání vedené na ÚP déle než 180 dnů, ženy v domácnosti, OSVČ, které si neplatily nemocenské pojištění a nemají tudíž na výše uvedené dávky nárok. Dále též tato varianta čerpání RP platí pro rodiče, kteří nepodali včas žádost o jinou volbu čerpání RP.
Vybraná volba čerpání RP je u jednoho dítěte neměnitelná, a to ani při změně žadatele (střídání rodičů).
U dětí dlouhodobě zdravotně postižených a dlouhodobě těžce zdravotně postižených náleží RP do 7 let věku, popř. 10 let věku. V případě, že tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči, je výše RP 7600 Kč měsíčně. Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči, pak je RP 3000 Kč měsíčně.


RP rodiči náleží i pokud:
- dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo MŠ v maximálním rozsahu 5 kalendářních dnů v měsíci
- dítě starší 3 let navštěvuje MŠ nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci
- dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, MŠ pro zdravotně postižené děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně
- příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž by ztratil nárok na pobírání RP, avšak musí být zajištěna péče o dítě jinou zletilou osobou (druhý rodič, babička, chůva…)


PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě nejdéle do 26 let, které žije v rodině (SPO) s příjmem nižším než je 2,4 násobek životního minima (ŽMR) této rodiny. Rozhodný příjem je vždy z předchozí kalendářní rok.
Dítě nad 15 let dokládá nezaopatřenost potvrzením o studiu (i v případě, že se jedná o ZŠ).

Výše přídavku na dítě je stanovena dle věku:
do 6 let 500 Kč
6 - 15 let 610 Kč
15 - 26 let 700 Kč


ŽIVOTNÍ MINIMUM (ŽM)

ŽM rodiny je součet všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. Výše je dána zákonem.


ŽM
jednotlivec 3126 Kč
1. dospělá osoba v domácnosti 2880 Kč
2. a další osoba v domácnosti 2600 Kč
nezaopatřené dítě
do 6 let 1600 Kč
6 - 15 let 1960 Kč
15 - 26 let 2250 Kč

Příklad oba rodiče a 2 děti 5 + 13 let
ŽMR = 2880 + 2600 + 1600 + 1960 = 9040
pro PND je to tedy příjem do 2,4 x 9040 = 21696 Kč
pro SocP je to příjem do 2 x 9040 = 18 080 Kč


SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje dvojnásobek životního minima rodiny.


Pro výpočet dávky se posuzuje příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmu se započítává i přijaté výživné na dítě, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Sociální příplatek se zvyšuje v případě, kdy je dítě dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.
Zohledněna je též osamělost nebo zdravotní postižení rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně (do 3 let věku), nebo rodinám, kde dítě studuje střední nebo vysokou školu v denní formě studia.


PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce, družstevník nebo vlastník bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu v případě, že 30 % (v Praze 35 %) příjmů všech členů domácnosti (trvale hlášených) nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.


Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 0,3 (0,35) násobkem rozhodného příjmu rodiny. Rozhodný příjem se stanoví za předchozí kalendářní čtvrtletí. Rovněž tak i náklady na bydlení.
Do nákladů se započítává u nájemců nájemné se službami, elektřina a plyn a u družstevníků a vlastníků pak elektřina, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění.

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 pro

a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvyb. bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků


DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok má nezletilé dítě (nezaopatřené nejdéle do 26 let), které bylo svěřené do pěstounské péče nahrazující péči rodičů. Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,3 násobek ŽM, u zaopatřeného dítěte 1,4 násobek ŽM. Násobek ŽM se zvyšuje u dítěte zdravotně postiženého dle stupně postižení na 2,35; 2,9 a 3,1 násobek ŽM.

Odměna pěstouna
Nárok má osoba, které bylo svěřeno dítě do pěstounské péče. Výše odměny pěstouna je ve výši 3126 Kč měsíčně na jedno dítě.

Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na jednorázovou dávku má pěstoun, který převzal dítě do péče. Výše je stanovena zákonem dle věku dítěte
do 6 let 8000 Kč
6 - 15 let 9000 Kč
15 - 26 let 10000 Kč
Žádné komentáře
 
TOPlist